Regeringsjoar 2023-2024

Prins arjan II en Sik Mart

‘Met diss’n jager en crosser op ‘n Bokk’nstal, viert wie vol gas carnaval’

Privacy Beleid

Carnavalsvereniging De Alberger Bökke hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. C.V. De Alberger Bökke houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als C.V. De Alberger Bökke zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van (Kerngroep)leden

Van (kerngroep)leden van C.V. De Alberger Bökke worden Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon en E-mailadres persoons- en bankgegevens geregistreerd en bewaard die direct te maken hebben met het lidmaatschap van C.V. De Alberger Bökke. Deze persoonsgegevens zullen alleen gebruikt worden voor de ledenadministratie, informatieverstrekking, uitnodigingen voor leden gerelateerde bijeenkomsten en contributieheffing.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het aangaan van het lidmaatschap en de acceptatie van de ledenkaart van C.V. De Alberger Bökke.

De persoonsgegevens van (kerngroep)leden worden opgeslagen gedurende de periode dat men gezien wordt als een (kerngroep)lid.

 

Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers

Van vrijwilligers die zich inzetten voor de vereniging worden door C.V. De Alberger Bökke de Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon, Emailadres persoonsgegevens geregistreerd en bewaard om contact op te nemen en te communiceren rondom hulp bij activiteiten en evenementen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is mondelinge of schriftelijke toestemming.

De persoonsgegevens van vrijwilligers worden opgeslagen gedurende de periode dat men gezien wordt als een vrijwilliger.

 

Verwerking van persoonsgegevens van adverteerders, sponsoren of deelnemers aan verenigingsevenementen

NAWTE-persoonsgegevens en bankgegevens van adverteerders of sponsoren anders dan die gebruikt worden voor promotie en reclame in opdracht van adverteerders of sponsors worden door C.V. De Alberger Bökke verwerkt ten behoeve van administratieve doeleinden, financiële administratie en communicatie over de opdracht. Bij aangaan van sponsoring of deelname aan een van onze evenementen gaat u ermee akkoord dat C.V. De Alberger Bökke deze gegevens bewaart en gebruikt en u digitaal, telefonisch of schriftelijk mag benaderen voor een volgende uitgave of evenement.

 

Fotografie tijdens evenementen en activiteiten

Tijdens evenementen en activiteiten, georganiseerd door De Alberger Bökke, worden foto’s gemaakt. Mogelijk kunt u als bezoeker van deze evenementen en activiteiten, op één of meerdere foto’s indirect of direct identificeerbaar zijn tot u als uniek persoon. Deze foto’s worden in het kader van publiek bekend maken van informatie, meningen of ideeën (mogelijk) gepubliceerd onder journalistieke exceptie. Vrije nieuwsgaring is de grondslag waaronder wij deze foto’s zelf of laten publiceren.

U bent te allen tijde vrij om bezwaar te maken tegen publicaties waarop u te identificeren bent. Echter zijn wij onder journalistieke exceptie niet verplicht om aan uw verzoek van bezwaar tegemoet te komen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de website en internetomgeving van de vereniging;
 • Het verzekeren van activiteiten en evenementen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met verwerkers maken wij  in de verwerkersovereenkomst de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

C.V. De Alberger Bökke bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Bovengenoemde persoonsgegevens worden, indien noodzakelijk, opgeslagen t.b.v. de financiële administratie voor een periode van maximaal 7 jaar na het beëindigen van de overeenkomst of lidmaatschap.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo worden de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens C.V. De Alberger Bökke van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze (kerngroep)leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij zullen er alles aan doen om tot een oplossing proberen te komen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Carnavalsvereniging ‘De Alberger Bökke’
Ootmarsumseweg 169
7665 RX  ALBERGEN

secretariaat@albergerbokke.nl