Regeringsjoar 2023-2024

Prins arjan II en Sik Mart

‘Met diss’n jager en crosser op ‘n Bokk’nstal, viert wie vol gas carnaval’

Statuten & huishoudelijk reglement

Statuten van c.v. de Alberger Bökke.

>>> Statuten (klik hier) <<<

 

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk regelement CV de Alberger Bökke, versie 2023

Doel
Dit huishoudelijk reglement dient ter aanvulling van de statuten van de Alberger Bökke, met als doel het transparant en eenduidig maken van het beleid en de werkwijze binnen onze vereniging.

Status
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten van de Alberger Bökke. Het dient als richtlijn en is niet bindend.  Het bestuur is gemachtigd wijzigingen in het huishoudelijk reglement aan te brengen, zonder daarvoor toestemming te vragen van de jaarvergadering. Wel wordt het reglement in iedere jaarvergadering aan de orde gesteld, om deze te actualiseren en eventueel bij te stellen.

 1. Organogram vereniging (gewenst model)

Voor de samenstelling van het bestuur, de taakverdeling en de communicatielijnen met de diverse commissies, dient onderstaand model als (niet bindende) leidraad.

 1. Rooster van aftreden bestuur
Bestuurslid Functie jaar van aantreden 1e herbenoeming 2e herbenoeming jaar van aftreden
Bernadette Haarhuis Bestuurslid 2014 2018 2022 2026
Ellis Demmer Bestuurslid 2016 2020 2024 2028
Mariska Assink Bestuurslid 2017 2021 2025 2029
Mart Schepers Bestuurslid 2017 2021 2025 2029
Johan Bouhuis President 2018 2022 2026 2030
Herald Degger Voorzitter 2019 2023 2027 2031
Jan Harink Bestuurslid 2019 2023 2027 2031
Mark oude Breuill Penningmeester 2020 2024 2028 2032
Adrie Veenstra Bestuurslid 2022 2026 2030 2034
Ellen Kemerink Bestuurslid 2022 2026 2030 2034
Tjarda Potijk Secretaris 2023 2027 2031 2035
Rob Kuipers Bestuurslid 2023 2027 2031 2035
 1. Commissies van de Alberger Bökke

Vrijwel alle organisatorische taken worden binnen commissies verricht.  Het bestuur heeft slechts een overkoepelende c.q. controlerende taak en heeft geen directe bemoeienis met de praktische gang van zaken binnen de commissies. Ook de samenstelling qua eigen leden /bestuur regelt de commissie zelf.
Elke commissie wijst een woordvoerder aan, die het contact met het bestuur onderhoudt, conform de communicatielijn in het organogram. De woordvoerder zorgt ook dat de secretaris van het bestuur altijd beschikt over een actuele namenlijst van de leden en hun e-mailadres.

Het is wenselijk dat bepaalde commissies een afgevaardigde in het bestuur leveren (zie organogram).

Zo mogelijk draagt de commissie hiervoor zelf één of meerdere kandidaten voor.
De commissies mogen niet rechtstreeks de publiciteit zoeken voor hun activiteiten. Dit dient altijd in overleg met de PR-functionaris van de vereniging te gebeuren. De commissie neemt daartoe zelf het initiatief.

 

Groep/commissie Samenstelling Taken
Bestuur Zie overzicht onder punt 2 Zie organogram en/of website
Kerngroepleden Bestuur, Rv11, Prinsengarde, Sikkenfons, Mutsenclub en leden van alle commissies Harde kern van de vereniging
Bende van Vijf Bennie Oude Nijhuis, Niek van der Aa, Wim Potijk, Jeroen Bekke, Johan Bouhuis Kiest en vraagt de Prins en begeleidt hem en zijn Sik tot aan de opkomst.
Raad van Elf Zie website
Woordvoerder: Jeroen Detert op Monnink en Rob Kuipers
Vergezelt de Prins bij alle officiële gelegenheden en staat hem met raad en daad bij.

Geldt ook als vraagbaak voor de Prins gedurende zijn regeerjaar.

 

Prinsengarde Alle oud-Prinsen (zie website)
Woordvoerder: Hugo Elshuis
Vormt een belangrijk onderdeel binnen de vereniging. Ondersteunt diverse commissies.
Sikkenfons Oud-Sikken, die op vrijwillige basis zijn toegetreden.
Woordvoerder: Johan Demmer
Helpt als ‘podinette’ tijdens de gala’s en als verkeersregelaar tijdens de optocht. Maakt de bok met de Sik.
Mutsenclub Oud-Hofdames, maar ook andere vrouwen binnen de vereniging kunnen toetreden.
Woordvoerders: Lotte de Vries en Ellen Alberink
Deze grote groep binnen de vereniging helpt bij allerlei voorkomende activiteiten
Theemutsen De oud-dansmariekes Vieren volop mee en begeleiden de Dansmariekes
Dansmariekes Zie website
Diede Borgerink
Verzorgen optreden tijdens gala en vergezellen de Prins bij vrijwel alle officiële gelegenheden
Optochtcommissie Zie website
Woordvoerder: Mariska Assink
Organiseert carnavalsoptocht
Alberger Bökke
Galacommissie Zie website
Contactpersoon:
Zorgt voor de opzet en organisatie van de gala-avonden van de Alberger Bökke
Bokk’nbladcommissie Zie website
Contactpersoon: Marga Visschedijk
Verzorgt uitgave Bokk’nblad
Oetbloazers Mensen met grote verdiensten binnen vereniging die stapje terug hebben gedaan Deze groep hoeft niks binnen de vereniging, maar is overal welkom
Commissie leden- en galakaarten Contactpersoon: Jacky Bijen Verzorgt de kaartverkoop (leden) en plaatsbespreking voor het gala
Commissie zaalversiering Contactpersoon: Annemieke vd Aa Verzorgt de zaalversiering voor o.a. de opening Residentie, gala en Noaberfeest
Commissie opening Residentie Contactpersoon: Riny Bijen Organiseert de opening van de residentie
Commissie Noaberfeest Contactpersoon: Wim Potijk Organiseert het Noaberfeest, na afloop van de optocht.
Commissie kindercarnaval/Gala Contactpersoon: Bob Bergmans Organiseert het kindercarnaval/gala
Commissie elfde van de elfde Contactpersonen: Bende van Vijf Organiseert de avond van het aftreden en de opkomst
Bordencommissie Contactpersoon: Johan Bouhuis Verzorgt het bord dat voor de residentie wordt geplaatst
Commissie wagenbouw Contactpersonen: Rob Kuipers en Teun Bramer Bouwt en/of onderhoudt de Prinsenwagen
Bladbloasers Oudgedienden van de vereniging Ruimen maandag na de optocht rommel langs de straten op
Commissie podiumbouw Contactpersoon: Michael Bats Bouwt het podium voor het gala op en breekt dit weer af
De Bokkenhörnkes Jeugdafdeling  Alberger Bökke
Contactpersoon: Mike ter Haar
Zijn onlosmakelijk met het ‘grote’ carnaval verbonden, maar vieren het feest grotendeels op hun eigen manier
PR-functionaris Contactpersooen: Jan Harink Onderhoudt de contacten met Op en Rond de Essen en/of TC/Tubantia en schrijft de teksten voor de te plaatsen artikelen
Opperstalmeester Edward Morshuis Bewaakt de stal tijdens het carnaval.
 1. Carnavalsjaar
  • Het carnavalsjaar loopt van de opkomst van de nieuwe Prins tot diens aftreden.
  • De opkomst vindt plaats op de zaterdag die het dichtst bij 23.11 uur op 11 november ligt.
 1. Goede Doel
  • De Hofhouding bepaalt zelf het Goede Doel voor het carnavalsjaar, maar stemt dat wel af met de Bende van Vier. Dat geldt ook voor de acties die de Hofhouding bedenkt om geld in te zamelen.
  • De vereniging kan het ingezamelde bedrag met max. €200,- verhogen tot een ludiek bedrag.
 1. Opening Residentie
  • De opening Residentie vindt in principe plaats op de zondag na opkomst vd jeugdprins.
  • Tijdens de opening van de Residentie worden aan de aanwezige Kerngroepleden onderscheidingen door de Prins uitgereikt. Wie zonder afmelding afwezig is, verliest het recht op een onderscheiding.
  • De Alberger Bökke draagt per aanwezige een vast bedrag bij aan de kosten. 
 1. Nieuwjaarsreceptie

–  Vaak de eerste of tweede zaterdagavond van het nieuwe jaar.
–  Is voor alle kerngroepleden, buurtverenigingen, familie en vrienden P&S

 1. Consumpties van vereniging
  • Alle consumpties tijdens de carnavalsactiviteiten, jaar- en kerngroepleden vergaderingen, bestuurs- en commissievergaderingen zijn voor eigen rekening van de aanwezigen.
  • Indien de Dansmariekes jonger dan 18 jaar zijn, krijgen ze per activiteit, waarbij ze aanwezig dienen te zijn, twee consumpties van de vereniging. Uiteraard mag daarvoor geen alcohol worden besteld.
 1. Lief en leed Kerngroepleden

  Feestelijke gebeurtenissen
  Bij bruiloften, jubilea, geboorte, 50-jarige verjaardagen e.d. wordt dit naar eigen inzicht geregeld binnen de commissie, waarvan desbetreffend Kerngroep lid deel uitmaakt.Langdurige en/of ernstige ziekte
  In eerste instantie wordt dit opgepakt door de commissie, waarvan desbetreffend Kerngroep lid deel uitmaakt. De woordvoerder van de commissie brengt het bestuur hiervan op de hoogte.

Afhankelijk van de ernst van de situatie, kan het bestuur vervolgens besluiten om namens alle leden een kaart, of een bloemetje of fruitmand twv €15,- tot €20,- te sturen en/of een bezoek af te leggen.

 

Overlijden
Indien een Kerngroep lid overlijdt, neemt een bestuurslid contact op met de naaste familie, om de condoleance uit te brengen namens de vereniging. Er wordt gevraagd wat wel of niet gewenst is:

  • Bezoek van een afvaardiging van het bestuur en/of de commissie
  • Plaatsing overlijdensadvertentie van de vereniging in Op en Rond de Essen
  • Een bloemstuk van de vereniging
  • Een bericht van de vereniging naar alle Kerngroepleden over het overlijden, met
   eventueel tijd en plaats van de avondwake en/of de begrafenis en de vermelding of de familie het wel of niet op prijs stelt dat de Kerngroepleden in pak verschijnen.
  • Een ’In Memoriam’ in het Bokk’nblad (dit kan ook later gevraagd worden).

Een In Memoriam in het Bokk’nblad blijft voorbehouden aan Kerngroepleden. Bij overlijden van een persoon, die op andere wijze belangrijk is geweest voor de vereniging, kan het bestuur de voorzitter vragen daar in zijn voorwoord aandacht aan te besteden.
Bij overlijden van de partner of een kind van een Kerngroep lid wordt er namens de vereniging een kaart gestuurd en is het aan de betreffende commissie wat er daarnaast nog wordt gedaan.

 

 1. Jubilea andere verenigingen
  Bij een jubileum van een andere vereniging wordt per geval bekeken wat onze vereniging aan zal bieden. Dit hangt af van de situatie, de geschiedenis met en de verhouding tot die andere vereniging.
 2. Communicatie bij calamiteiten
  Indien er sprake is van een calamiteit, waarbij de vereniging vanuit de pers wordt benaderd voor een reactie, wordt standaard verwezen naar de PR-functionaris, zonder op enige wijze een inhoudelijk antwoord op de vragen te geven. Afhankelijk van de ernst van de calamiteit, kan de PR-functionaris besluiten om eerst ruggenspraak te houden met het dagelijks bestuur, alvorens hij zelf een reactie geeft. In een dergelijk geval wordt de reactie zo spoedig mogelijk gegeven in de vorm van een persbericht.